2 SAMUEL 1:10

10Mi harim tok bilong em pinis, orait mi go klostu long em na kilim em i dai, long wanem, mi save pinis, sapos em i lusim han long spia na em i pundaun long graun, bai em i dai stret. Em i dai pinis, orait mi kisim hat king long het bilong em na mi kisim paspas long han bilong em na mi bringim i kam. Bikman, em hia ol dispela samting mi laik givim long yu.”

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More