2 SAMUEL 1:4

4Na Devit i askim em, “Mi laik bai yu tokim mi long ol samting i bin kamap long pait.” Na yangpela man i tok olsem, “Ol soldia bilong Israel i ranawe long pait na ol Filistia i kilim i dai planti man bilong ol. Na King Sol wantaim pikinini bilong en Jonatan, tupela tu i dai.”

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More