2 SAMUEL 17

1Bihain liklik, Ahitofel i tokim Apsalom olsem, “Larim mi i kisim 12,000 man na nau long nait bai mi wantaim ol dispela man i go bihainim Devit. 2Nau em i tait na bel hevi na bai mi go pait long em. Bai em i kirap nogut, na ol lain man bilong en bai i ranawe, na bai mi kilim king wanpela tasol. 3Na bai mi bringim olgeta lain man bilong en i kam bek long yu. Bai ol i mekim olsem wanpela meri nau tasol i marit na em i bel nogut long man bilong em na i ranawe, tasol bihain em i kam bek gen long man bilong em. Yu gat laik long bringim ol manmeri i bihainim Devit i mas i kam bek long yu. Olsem na yu mas kilim Devit i dai, na bai ol manmeri i stap gut.” 4Apsalom wantaim ol lida bilong ol Israel i harim dispela tok na ol i ting dispela em i gutpela tingting tru. 5Na Apsalom i tok olsem, “Singautim Husai tu i kam autim tingting bilong en na yumi harim.” Orait ol i singautim em i kam. 6Husai i kam pinis, na Apsalom i tokim em long olgeta toktok Ahitofel i bin mekim. Apsalom i tokim em pinis, orait Apsalom i askim Husai, “Inap yumi bihainim dispela tingting o nogat? Sapos nogat, orait yu tokim mipela long wanem samting bai mipela i mas mekim.” 7Husai i bekim tok long Apsalom olsem, “Dispela taim, tok Ahitofel i givim yupela i no gutpela tumas. 8Yu save pinis, papa bilong yu, Devit, wantaim ol soldia bilong en, ol i strongpela man bilong pait. Ol i belhat nogut tru na i stap, olsem mama bea i save belhat long taim ol man i stilim olgeta pikinini bilong en. Papa bilong yu i save tumas long pasin bilong pait, olsem na bai em i no inap slip wantaim ol manmeri long nait. 9Ating nau em i hait i stap long bikpela hul bilong maunten o long narapela hap. Na sapos yumi go pait nau, na ol i kilim sampela soldia bilong yumi, orait bai ol manmeri i harim tok long dispela, na bai ol i tok olsem, ‘Lain bilong Apsalom i bagarap tru.’ 10Na taim ol arapela soldia bilong yu i harim dispela tok, bai ol i pret nogut tru, maski ol yet i strongpela man bilong pait na ol i save sanap strong olsem laion. Olgeta Israel i save, papa bilong yu em i nambawan soldia tru na ol man bilong en i save pait strong. 11“Orait tingting bilong mi i olsem. Yu mas singautim olgeta man long olgeta hap bilong kantri Israel na bungim ol na bai ol i kamap planti moa, olsem ol wesan bilong nambis. Orait na yu yet i mas i go pas long ol na yupela i go pait long Devit. 12Bai yumi painim Devit na long wanem hap yumi bungim em, orait bai yumi mekim save tru long lain bilong en. Ol bai i no inap pasim yumi, olsem man i no inap pasim wara bilong nait i kam daun long graun. Na bai yumi kilim Devit wantaim olgeta lain man bilong en na bai i no gat wanpela i stap. 13Na sapos em i ranawe i go insait long wanpela taun, orait ol soldia bilong yumi Israel bai i kisim ol baklain na pasim long ol banis bilong dispela taun na pulim dispela taun i go daun long ples daun, na bai i bagarap olgeta. Na bai i no gat wanpela liklik ston bilong taun i stap yet. Nogat tru.” 14Husai i tok pinis, orait Apsalom wantaim olgeta Israel i tok olsem, “Tok bilong Husai i gutpela tumas na i winim tok bilong Ahitofel.” Bikpela yet i kirapim ol long bihainim tok bilong Husai, long wanem, Bikpela i tingting pinis long bagarapim Apsalom. I tru, tok bilong Ahitofel i gutpela, tasol Bikpela i no larim ol i bihainim dispela tok. 15Bihain long dispela, Husai i go tokim pris Sadok na Abiatar long dispela tok em i bin givim long Apsalom na long ol hetman bilong Israel. Na tu em i tokim tupela long tingting bilong Ahitofel. 16Na em i tok, “Yutupela i mas hariap na salim tok i go long Devit. Tokim em olsem, ‘King, nau yu no ken slip klostu long ples bilong brukim wara Jordan. Yu mas brukim wara hariap na i go kwik long hapsait. Nogut ol i kam kilim yu wantaim olgeta lain bilong yu.’ ” 17Jonatan tupela Ahimas i wet i stap long wara Enrogel ausait long Jerusalem. Tupela i pikinini bilong tupela pris. Tupela i no laik bai ol manmeri i lukim tupela i go insait long taun, olsem na tupela i hait i stap ausait. Na wanpela wokmeri i save go tokim tupela long ol samting i kamap long taun, na tupela i save go tokim Devit. 18Tasol dispela taim wanpela yangpela man i lukim tupela na i go tokim Apsalom. Olsem na tupela i hariap i go long haus bilong wanpela man long ples Bahurim. I gat wanpela hul wara i stap klostu long haus bilong dispela man, na Jonatan wantaim Ahimas i go hait insait long dispela hul. 19Na meri bilong dispela man i kisim wanpela laplap na karamapim maus bilong hul. Na em i kisim sampela wit na putim nabaut antap long dispela laplap. Olsem bai ol man i no inap save, tupela i hait i stap. 20Bihain, sampela man bilong Apsalom i bihainim tupela i kam kamap na i askim dispela meri olsem, “Ahimas na Jonatan i stap we?” Na meri i tok, “Tupela i brukim wara na i go pinis.” Orait ol man i go painim painim Jonatan na Ahimas, tasol ol i no lukim tupela. Olsem na ol i go bek long Jerusalem. 21Ol ofisa i go bek pinis, orait Ahimas wantaim Jonatan i lusim hul na i kam antap. Na tupela i kirap i go olgeta long Devit. Na tupela i tokim em olsem, “Yu no ken i stap hia. Yu mas kisim olgeta lain bilong yu na brukim wara hariap na i go long hap.” Na bihain, tupela i toksave long Devit long olgeta tok Ahitofel i bin mekim long bagarapim em. 22Devit i harim dispela tok pinis, orait wantu em i kisim ol lain bilong en na ol i brukim wara Jordan. Na taim tulait i bruk long moning, olgeta i go pinis. I no gat wanpela i stap yet long dispela hap. 23Ahitofel i lukim Apsalom i no bihainim tok bilong en, olsem na em i go sindaun long donki bilong en na i go bek long taun bilong em yet. Na em i go stretim olgeta samting bilong famili na bisnis bilong en, na bihain em i go hangamapim em yet na i dai. Na ol famili bilong en i kisim bodi bilong en na i go planim long matmat bilong papa bilong en. 24Orait Apsalom wantaim ol soldia bilong Israel i kirap i go bihainim Devit. Tasol taim Apsalom i go brukim wara Jordan, Devit wantaim ol man bilong en i go kamap pinis long taun Mahanaim. 25Apsalom i bin makim Amasa bilong kisim ples bilong Joap na kamap namba wan ofisa bilong ami bilong en. Amasa em i pikinini man bilong Jeter. Jeter i wanpela man bilong lain Ismael na em i bin maritim Abigel, pikinini meri bilong Nahas. Na Seruia, mama bilong Joap, em i susa bilong Abigel. 26Orait Apsalom wantaim ol Israel i go kamap long distrik Gileat na ol i wokim kem. 27Taim Devit i go kamap long Mahanaim, tripela man i kam bungim em. Nem bilong ol i olsem, Sobi, pikinini man bilong Nahas. Sobi em i bilong taun Raba long kantri Amon. Na Makir, pikinini man bilong Amiel. Makir em i bilong taun Lodebar. Na Barsilai bilong taun Rogelim long distrik Gileat. 28Ol i bringim sampela plet na sospen graun na ol bet, bilong givim long Devit wantaim ol lain man bilong en. Na ol i bringim sampela kaikai tu, olsem wit na bali na plaua na wit ol i bin kukim long paia, na tupela kain bin na hani na susu bilong bulmakau na sis ol i bin wokim long susu bilong bulmakau. Na ol i bringim tu sampela sipsip. Ol i save, Devit wantaim ol lain bilong en i bin wokabaut long longpela rot long ples drai, na dispela i bin mekim lain bilong Devit i hangre na nek i drai na skin bilong ol i tait tumas. Olsem na ol i bringim dispela kaikai long ol, bai ol i ken kaikai na kamap strong gen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\