APOSEL 2:6

6Taim dispela nois i kamap, planti manmeri i harim na ol i kam bung. Na ol i putim yau long ol toktok ol manmeri i bilip long Jisas i mekim, na ol i kirap nogut, long wanem, ol wan wan man na meri i harim ol i toktok long tok ples bilong em stret.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More