APOSEL 3

1Wanpela taim Pita wantaim Jon i go long tempel long 3 klok long apinun, long taim bilong mekim prea. 2Na tupela i lukim sampela man i bringim wanpela man i gat lek nogut i kam. Olgeta de ol i save karim em i kam na putim em klostu long dispela dua bilong tempel ol i kolim Naispela Dua. Na em i save singaut long mani samting long ol manmeri i go insait long tempel. Ol lek bilong dispela man i kamap nogut pinis long taim em i stap long bel bilong mama. 3Dispela man i lukim Pita wantaim Jon i laik i go insait long tempel, na em i askim tupela long givim samting long em. 4Pita na Jon i lukluk strong long em, na Pita i tok, “Yu lukluk long mitupela.” 5Na dispela man i lukluk strong long tupela, long wanem, em i ting bai em i kisim samting long tupela. 6Tasol Pita i tok olsem, “Mi no gat mani. Tasol samting mi gat, em mi laik givim yu. Long nem bilong Jisas Krais bilong Nasaret mi tokim yu, yu kirap na wokabaut.” 7Na Pita i holim han sut bilong em na i helpim em long sanap. Orait wantu lek wantaim skru bilong en i kamap strong. 8Na em i kalap na i sanap na i wokabaut. Na em i go insait long tempel wantaim tupela, na i wokabaut na i kalap kalap na i litimapim nem bilong God. 9Olgeta manmeri i lukim em i wokabaut na litimapim nem bilong God, 10na ol i save, em dispela man tasol oltaim em i save sindaun long dua bilong tempel ol i kolim Naispela Dua, na i save singaut long mani samting. Ol i lukim em i kamap orait pinis, na ol i kirap nogut, na tingting bilong ol i pas. 11Ol manmeri i harim tok long dispela samting i kamap, na ol i kirap nogut tru na ol i ran i kam bilong lukim dispela man. Na ol i lukim em i holimpas Pita wantaim Jon na i sanap i stap long dispela veranda bilong tempel ol i kolim Veranda bilong Solomon. 12Pita i lukim dispela, na em i tokim ol manmeri olsem, “Yupela man bilong Israel, bilong wanem yupela i kirap nogut long dispela samting i bin kamap? Bilong wanem yupela i lukluk strong long mitupela? Ating yupela i ting, mitupela yet i gat bikpela strong o mitupela i stap gut tru long ai bilong God na mitupela i mekim dispela man i wokabaut, a? Nogat tru. 13God bilong Abraham na bilong Aisak na bilong Jekop, em God bilong ol tumbuna bilong yumi, em i bin givim biknem tru bilong wokman bilong en Jisas. Em dispela man tasol yupela i bin putim long han bilong ol birua. Na taim Pailat i laik lusim em i go, yupela i bin givim baksait long Jisas na tok olsem Pailat i no ken larim em i go fri. 14Dispela man i save aninit tru long God. Em i holi na i save mekim stretpela pasin olgeta, tasol yupela i bin givim baksait long em na yupela i bin singaut long Pailat i mas lusim narapela man i go long yupela, em man bilong kilim man i dai. 15Namba wan man bilong bringim yumi long rot bilong laip, em yupela i bin kilim i dai. Tasol God i kirapim em long matmat, na mitupela yet i lukim dispela na mitupela i tokaut long en. 16Mitupela i bilip long Jisas, na long nem bilong Jisas tasol dispela man yupela i save long en, em i kamap strong. Jisas yet i kirapim bilip bilong mitupela, na dispela bilip tasol i bin mekim dispela man i kamap orait olgeta, olsem nau yupela i lukim. 17“Tru, ol brata, mi save, yupela wantaim ol hetman bilong yupela, yupela i no save gut na yupela i bin mekim dispela pasin long Jisas. 18Tasol bipo God i bin autim tok long maus bilong olgeta profet, long dispela man em bai i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en, em i mas karim pen. Na nau long dispela pasin yupela i bin mekim, God i inapim pinis dispela tok bilong en. 19“Olsem na yupela i mas senisim tingting nogut bilong yupela, na tanim bel, na bai God i rausim ol sin bilong yupela. 20Sapos yupela i mekim olsem, orait Bikpela bai i givim nupela strong long yupela. Na em bai i salim dispela man em i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en, na em bai i kam long yupela. Dispela man God i makim bilong helpim yupela, em Jisas tasol. 21Nau em i mas i stap long heven na wetim dispela taim God i makim bilong mekim olgeta samting i kamap nupela gen, olsem bipo yet em i bin tok long maus bilong ol profet em i bin makim bilong mekim wok bilong em yet. 22“Bipo Moses i bin tok olsem, ‘God, Bikpela bilong yupela, em bai i makim wanpela brata bilong yupela, na mekim em i kamap profet olsem mi yet. Na yupela i mas bihainim olgeta tok em bai i mekim long yupela. 23Na olgeta man i no laik harim tok bilong dispela profet, God bai i kilim ol i dai. Ol bai i no ken i stap moa insait long lain manmeri bilong Israel.’ 24Olgeta profet bipo i bin autim tok bilong God, stat long profet Samuel wantaim ol profet i kamap bihain long em, olgeta i bin tok long dispela taim nau i kamap pinis. 25“Yupela i lain pikinini bilong ol profet, na yupela i man bilong kisim ol samting God i bin promis long givim taim em i mekim dispela kontrak wantaim ol tumbuna bilong yupela. Em i bin tokim Abraham olsem, ‘Long tumbuna pikinini bilong yu mi bai mekim gut long olgeta lain manmeri bilong graun.’ 26Orait God i kirapim dispela wokman bilong en, na i salim em i kam long yupela pastaim, bilong mekim gut long yupela na helpim yupela olgeta wan wan long lusim ol pasin nogut bilong yupela.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\