APOSEL 4

1Pita wantaim Jon i toktok yet long ol manmeri, na ol pris na ol Sadyusi wantaim kepten bilong ol man i save was long tempel, ol i kamap. 2Ol i save, tupela i autim tok long ol manmeri olsem, Jisas i kirap pinis long matmat, na olgeta man i dai pinis, ol tu bai i kirap. Olsem na ol i gat bikpela kros long tupela 3na ol i holimpas tupela na ol i laik kotim tupela. Tasol klostu san i laik i go daun, olsem na ol i kalabusim tupela inap long tumora. 4Tasol planti manmeri i harim tok pinis na ol i bilip long Jisas. Na namba bilong ol manmeri i bilip long en i go inap olsem 5,000. 5Long de bihain ol bikman bilong ol Juda, wantaim ol hetman na ol saveman bilong lo, ol i bung long Jerusalem. 6Hetpris Anas na Kaiafas na Jon na Aleksander na olgeta man bilong lain bilong hetpris ol i bung wantaim ol. 7Ol i sanapim Pita na Jon long ai bilong ol, na ol i askim tupela olsem, “Yupela i kisim wanem kain strong na yupela i mekim dispela samting? Yupela i mekim long nem bilong husat?” 8Orait Holi Spirit i pulap long Pita, na em i tokim ol olsem, “Yupela bikman bilong Israel, na yupela hetman, 9ating nau yupela i laik askim mitupela long mitupela i bin helpim wanpela man lek nogut. Na ating yupela i laik save, dispela man i kamap gutpela olsem wanem. 10Sapos olsem, orait yupela olgeta i mas save, na olgeta lain Israel tu ol i mas save, long nem bilong Jisas Krais bilong Nasaret, dispela man lek nogut i bin kamap orait na nau em i sanap long ai bilong yupela. Yupela i bin nilim Jisas long diwai kros, tasol God i kirapim em bek long matmat. 11Jisas em i ‘dispela ston yupela ol kamda i bin ting em i nogut na yupela i bin rausim. Tasol nau em i kamap nambawan ston bilong strongim banis bilong haus.’ 12I no gat narapela man i inap kisim bek yumi. Nogat. Long nem bilong Jisas wanpela tasol yumi olgeta manmeri bilong graun inap i stap gut. Em wanpela tasol God i bin makim bilong kisim bek yumi.” 13Ol bikman i save, Pita wantaim Jon i no bin skul. Tupela i man nating tasol. Tasol ol i lukim tupela i tokaut strong na i no pret, olsem na ol i tingting planti. Na ol i save, bipo tupela i stap wantaim Jisas. 14Na ol i lukim dispela man, bodi bilong en i orait pinis, em i sanap wantaim tupela. Olsem na ol i no gat wanpela tok bilong bekim long tupela. 15Orait ol bikman i tokim ol long lusim haus kaunsil na i go ausait. Ol i go pinis, na ol man i paitim toktok olsem, 16“Bai yumi mekim wanem long dispela tupela man? Tupela i wokim wanpela mirakel, na olgeta manmeri long Jerusalem i save pinis long en. Yumi no inap haitim. 17Tasol nogut dispela tok i go nabaut moa yet long ol manmeri. Olsem na yumi mas tok strong long tupela, na tupela i no ken autim tok moa long dispela nem long ol arapela man.” 18Orait ol i singautim tupela na ol i tambuim tupela long tupela i no ken mekim wanpela tok moa long nem bilong Jisas, na tupela i no ken skulim ol manmeri long dispela nem. 19Tasol Pita wantaim Jon i bekim tok bilong ol olsem, “Yupela i ting wanem pasin i stret long ai bilong God? Mitupela i mas bihainim tok bilong God o mitupela i mas bihainim tok bilong yupela? Yupela yet i ken skelim. 20Tasol mitupela i no inap pasim maus. Mitupela i mas autim tok long olgeta samting mitupela i bin lukim na harim.” 21Orait ol kaunsil i givim sampela strongpela tok moa long tupela, na ol i lusim tupela i go, long wanem, ol i pret long ol manmeri. Olgeta manmeri i ting long dispela samting God i bin mekim na ol i wok long litimapim nem bilong en. Olsem na ol bikman i no gat rot bilong mekim save long tupela. 22Dispela man, tupela i wokim mirakel na mekim em i kamap orait, em i winim 40 krismas pinis. 23Ol kaunsil i lusim Pita na Jon pinis, orait tupela i go bek long ol wanlain bilong tupela, na tupela i tokim ol long olgeta tok bilong ol bikpris wantaim ol hetman. 24Ol i harim pinis, orait olgeta i wanbel na i beten wantaim long God olsem, “Bikpela, yu bin wokim skai na graun na solwara na olgeta samting i stap long en. 25Bipo Holi Spirit bilong yu i bin givim wanpela tok long tumbuna bilong mipela, em wokman bilong yu, Devit. Na Devit i bin tok olsem, ‘Bilong wanem olgeta lain manmeri ol i belhat tumas? Bilong wanem ol dispela manmeri i pasim tok nating bilong mekim ol pasin nogut? 26Ol king bilong olgeta hap graun ol i redi long pait. Na ol hetman i bung wantaim bilong daunim Bikpela, na bilong daunim dispela man em i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en.’ 27“Tru tumas, Herot na Pontius Pailat wantaim ol man bilong ol arapela lain na ol Israel, ol i bin bung wantaim long dispela taun bilong daunim Jisas, dispela wokman bilong yu yet, bipo yu makim em long mekim wok bilong yu. 28Taim ol i mekim dispela samting, ol i bin bihainim tingting na laik bilong yu tasol. Long strong bilong yu, bipo yet yu bin pasim tok long ol dispela samting i mas kamap. 29Orait Bikpela, yu mas tingting nau long olgeta tok ol i mekim bilong pretim mipela, na yu mas helpim mipela ol wokboi bilong yu. Olsem na bai mipela i ken strong tru long autim tok bilong yu, na mipela i no ken pret. 30Na yu ken putim han bilong yu long ol sikman na mekim ol i orait gen, na yu ken wokim ol kain kain mirakel long nem bilong Jisas, em wokman bilong yu yet.” 31Ol i beten pinis, na dispela haus ol i bung long en em i guria. Na Holi Spirit i pulap long ol, na ol i autim tok bilong God. Ol i tokaut strong na ol i no pret. 32Olgeta manmeri i bilip long Jisas, ol i wanbel na ol i gat wanpela tingting tasol. I no gat wanpela man i lukim wanpela samting bilong en na i tok olsem, “Dispela samting em i bilong mi stret.” Nogat. Olgeta samting bilong ol i bilong olgeta wantaim. 33Ol aposel ol i wok long autim tok long Bikpela Jisas i kirap bek, na tok bilong ol i gat bikpela strong. Na God i gat bikpela laik long helpim ol dispela manmeri, na em i mekim gut tru long ol. 34I no gat wanpela man namel long ol em i sot long kaikai samting. Olgeta man i gat graun o haus, ol i save salim long ol arapela man na ol i kisim mani long dispela. Na ol i save bringim dispela mani i kam, 35na givim long ol aposel. Na ol aposel i save tilim long ol manmeri i sot long ol samting. 36I gat wanpela man i stap, nem bilong en Josep. Ol aposel i bin givim narapela nem Barnabas long em. Nem Barnabas em i wankain olsem dispela tok, “Man bilong strongim bel.” Barnabas em i wanpela Livai, na em i man bilong ailan Saiprus. 37Em i salim wanpela hap graun bilong en long narapela man. Na mani em i kisim, em i bringim i kam na givim long ol aposel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\