APOSEL 5

1Wanpela man i stap, nem bilong en Ananaias, na meri bilong em, nem bilong en Safaira. Ananaias i salim wanpela hap graun bilong en long wanpela man. 2Na hap bilong mani em i kisim, Ananaias i putim i stap bilong em yet. Meri bilong en tu i save long dispela. Na Ananaias i giaman olsem em i kisim olgeta mani i kam na i givim long ol aposel. 3Na Pita i tok olsem, “Ananaias, olsem wanem na yu larim Satan i pulap long bel bilong yu, na yu laik giamanim Holi Spirit, na yu haitim hap mani yu bin kisim long dispela hap graun bilong yu? 4Yu bin salim dispela graun long laik bilong yu tasol. Na mani yu kisim long en, em samting bilong yu tu, na yu ken mekim wanem samting yu laik mekim long en. Olsem wanem na yu kisim dispela tingting nogut? Yu no ken ting yu laik giamanim ol man tasol. Nogat. Yu laik giamanim God yet.” 5Ananaias i harim dispela tok na em i pundaun na wantu em i dai. Na ol man i harim tok long samting i bin kamap long Ananaias, ol i pret nogut tru. 6Na ol yangpela man i kam na ol i pasim bodi bilong en long laplap, na ol i karim i go na planim. 7Tripela aua i go pinis, na meri bilong Ananaias i kam insait. Em i no save long dispela samting i bin kamap long man bilong en. 8Na Pita i tokim em olsem, “Yu tokim mi, ating em tasol mani yutupela i bin kisim long graun bilong yutupela, a?” Na meri i tok, “Em i stret. Em tasol.” 9Na Pita i tokim em olsem, “Watpo yutupela i pasim tok long traim Spirit bilong Bikpela? Harim. Ol man i planim man bilong yu, ol i wokabaut i kam insait long dua. Na ol bai i karim yu tu i go.” 10Orait wantu dispela meri i pundaun klostu long lek bilong Pita na em i dai. Na ol yangpela man i kam insait, na ol i lukim dispela meri i dai pinis. Na ol i karim em i go, na ol i planim em klostu long man bilong en. 11Na olgeta manmeri bilong sios na ol arapela manmeri i harim tok long dispela samting i bin kamap, ol i pret moa yet. 12Ol aposel i wokim ol kain kain mirakel namel long ol manmeri. Na olgeta manmeri i bilip long Bikpela, ol i wanbel na ol i save go insait long banis bilong tempel, na bung long veranda bilong Solomon. 13Ol manmeri i no i stap insait long lain bilong ol, ol i save litimapim nem bilong ol. Tasol ol dispela manmeri i pret, olsem na ol i no save kam bung wantaim ol. 14Na planti manmeri moa yet i bilip long Bikpela, na ol i kam insait long lain bilong en. 15Ol manmeri i save long ol mirakel ol aposel i wokim. Olsem na ol i save karim ol sikman i kam ausait na slipim ol long ol mat na long ol bet arere long ol rot Pita i save wokabaut i kam long en, long wanem, ol i laik bai san i ken sutim tewel bilong Pita i go long ol dispela sikman. 16Ol manmeri bilong ol taun klostu long Jerusalem, ol tu i kam lukim ol aposel. Ol i bringim ol sikman i kam, wantaim ol man i gat ol spirit nogut i bagarapim ol. Na dispela olgeta manmeri ol i kamap orait gen. 17Hetpris wantaim ol poroman bilong en, em ol man bilong lain Sadyusi, ol i lukim ol dispela samting ol aposel i mekim na ol i bel nogut tru. 18Ol i kirap na holimpas ol aposel na putim ol long kalabus wantaim ol man nogut. 19Tasol long nait wanpela ensel bilong Bikpela i opim dua bilong haus kalabus na i bringim ol i kam ausait, na i tokim ol olsem, 20“Yupela go sanap insait long banis bilong tempel na autim tok long ol manmeri long olgeta pasin bilong dispela nupela laip.” 21Ol aposel i harim dispela tok, orait ol i go long tempel long moningtaim tru, na ol i wok long autim tok long ol manmeri. Na hetpris wantaim ol poroman bilong en i singautim ol kaunsil na olgeta hetman bilong Israel, na ol i kam bung. Na ol i salim tok i go long haus kalabus, long ol i mas bringim ol aposel i kam. 22Orait ol plisman i go long haus kalabus, tasol ol i no lukim ol aposel i stap. Na ol i go bek na ol i tokim ol bikman olsem, 23“Mipela i lukim ol dua bilong haus kalabus, ol i lokim strong na ol gat i sanap was i stap long olgeta dua. Tasol taim mipela i opim dua, mipela i no lukim wanpela man i stap insait.” 24Kepten bilong ol man i save was long tempel wantaim ol bikpris i harim dispela tok, na ol i tingting planti, na ol i tok, “Ol dispela man i lus olsem wanem?” 25Na wanpela man i kamap na i tokim ol olsem, “Harim. Ol dispela man yupela i putim long haus kalabus, nau ol i sanap insait long banis bilong tempel na ol i autim tok long ol manmeri i stap.” 26Olsem na kepten wantaim ol plisman i go bringim ol aposel i kam. Tasol ol i no mekim wanpela samting long ol. Nogat. Ol i pret, nogut ol manmeri i tromoi ston long ol. 27Ol plisman i bringim ol aposel i kam na sanapim ol long ai bilong ol kaunsil. Na hetpris i tokim ol olsem, 28“Mipela i bin tambuim yupela tru long yupela i no ken autim tok long ol manmeri long nem bilong dispela man. Tasol yupela i wok yet long autim tok, na ol manmeri long olgeta hap bilong Jerusalem i harim pinis tok bilong yupela. Na yupela i laik sutim tok long mipela i bin kilim dispela man i dai.” 29Tasol Pita wantaim ol arapela aposel i bekim tok olsem, “Mipela i mas bihainim tok bilong God tasol. Mipela i no ken bihainim tok bilong ol man. 30Yupela i bin nilim Jisas long wanpela diwai na kilim em i dai, tasol God bilong ol tumbuna bilong yumi em i kirapim em bek. 31God i kisim em i go antap na i putim em i stap long han sut bilong em. Na em i stap man bilong soim rot long yumi na kisim bek yumi, na em bai i helpim yumi Israel long tanim bel, na em bai i lusim sin bilong yumi. 32Mipela i lukim dispela ol samting God i bin mekim, na mipela i save autim tok long en. Na Holi Spirit tu i autim tok long ol dispela samting. God i bin givim Holi Spirit long ol manmeri i bihainim tok bilong em.” 33Ol kaunsil i harim dispela tok bilong Pita, na ol i belhat nogut tru, na ol i laik kilim ol aposel i dai. 34Tasol wanpela kaunsil em i sanap. Em i wanpela Farisi, na nem bilong en Gamaliel. Em i tisa bilong lo, na olgeta manmeri i save litimapim nem bilong em. Em i tokim ol man long kisim ol aposel i go i stap ausait long sotpela taim liklik. 35Ol i go ausait pinis, orait Gamaliel i tokim ol arapela kaunsil olsem, “Yupela man bilong Israel, sapos yupela i laik mekim wanpela samting long ol dispela man, mobeta yupela i tingting gut pastaim. 36Yupela i save, i no longtaim i go pinis na Teudas i bin kirap na i tok, ‘Mi bikman, mi gat namba.’ Na klostu inap 400 man i bin bihainim em. Tasol gavman i kilim em i dai, na ol man i bilip long em ol i ranawe nabaut, na wok bilong ol i lus nating. 37Na bihain, long taim gavman i kisim nem bilong ol manmeri, Judas bilong Galili em i kirap na i pulim tingting bilong sampela manmeri. Na ol i bihainim em na kirapim pait bilong rausim gavman. Tasol ol i kilim em i dai, na olgeta man i bilip long em ol i ranawe na ol i go nabaut. 38Olsem na nau mi tokim yupela, yupela i no ken mekim wanpela samting long ol dispela man. Nogat. Yupela i mas larim ol i stap. Sapos dispela wok ol i mekim em i kirap long tingting bilong ol man tasol, orait em bai i bagarap. 39Tasol sapos God yet i kirapim dispela wok, orait yupela bai i no inap pasim ol. Nogut yupela i pait long God!” Orait ol kaunsil i bihainim tok bilong Gamaliel. 40Ol i singautim ol aposel i kam, na ol i tokim ol man long wipim ol. Na ol i tambuim ol long ol i no ken autim tok moa long nem bilong Jisas. Na ol i lusim ol i go. 41Olsem na ol aposel i lusim kaunsil na i go ausait. Na ol i amamas long God i ting ol inap long kisim sem long nem bilong Jisas. 42Na long olgeta de, ol i save go long tempel na long ol haus bilong ol manmeri, na ol i wok long skulim ol manmeri. Ol i no lusim wok bilong autim gutnius. Nogat. Ol i tokaut klia olsem, Jisas em i dispela man God i bin promis long salim i kam bilong kisim bek ol manmeri bilong en.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\