LO 14

1Moses i tok moa olsem, “Yupela i pikinini bilong God, Bikpela bilong yumi, olsem na taim yupela i krai long man i dai pinis, yupela i no ken katim nabaut skin bilong yupela o rausim hap gras bilong het antap long pes, bai i kamap kela olsem ol haiden i save mekim. 2Yupela i manmeri bilong God, Bikpela bilong yumi, long wanem, em i bin kisim yupela namel long olgeta lain manmeri i stap long graun na makim yupela bilong i stap lain manmeri bilong em yet.” 3Na Moses i skruim tok olsem, “Yupela i no ken kaikai ol dispela abus Bikpela i tok i samting nogut na i tambuim. 4Yupela i ken kaikai mit bilong bulmakau na sipsip na meme 5na dia na wel sipsip na wel meme, na ol arapela wel abus bilong maunten, 6kapa bilong lek na han bilong ol i bruk tuhap na ol i save kaikai gras olsem bulmakau. 7Tasol sapos ol abus i no save kaikai gras olsem bulmakau na kapa bilong lek na han bilong ol i no bruk tuhap, orait yupela i tambu tru long kaikai. Yupela i no ken kaikai ol kamel na rabit na ol mumut i save stap long ples ston. Ol i save kaikai gras olsem bulmakau, tasol kapa bilong lek na han bilong ol i no bruk tuhap, olsem na yupela i mas save dispela kain abus i doti long ai bilong God. 8Yupela i no ken kaikai pik. Ol i gat kapa bilong lek, tasol ol i no save kaikai gras olsem bulmakau, olsem na yupela i mas tingim dispela kain samting i doti long ai bilong God. Yupela i tambu long kaikai ol dispela abus na long holim bodi bilong ol taim ol i dai pinis. 9“Yupela i ken kaikai olgeta kain pis i gat grile na wing. 10Tasol i tambu long kaikai ol pis samting i stap long wara na i no gat wing na grile. Yupela i mas tingim ol dispela pis samting i doti long ai bilong God. 11“Yupela i ken kaikai ol pisin i klin long ai bilong God. 12Tasol yupela i no ken kaikai olgeta kain bikpela na liklik tarangau na olgeta kain tarangau bilong nait na ol gaugau na ol muruk na ol kanai na ol pisin i gat longpela nek na dispela pisin ol i kolim hupou na dispela kain pato ol i kolim komoran na olkain blakbokis. 19“Olgeta binatang i gat wing i doti long ai bilong God. Olsem na yupela i no ken kaikai. 20Tasol yupela i ken kaikai ol arapela binatang i klin long ai bilong God. 21“Yupela i no ken kaikai ol abus i dai nating. Larim ol man bilong narapela kantri i stap namel long yupela i kaikai dispela abus o yupela i ken larim ol i baim. Tasol yupela i bilong God, Bikpela bilong yumi. Yupela i lain manmeri bilong em. “Yupela i no ken pulimapim susu bilong meme long sospen na kukim pikinini bilong dispela meme long en.” 22Moses i tok olsem, “Olgeta kaikai yupela i save kisim long gaden long olgeta yia, yupela i mas tilim long 10-pela hap, na yupela i mas kisim wanpela hap na putim i stap. 23Bihain yupela i mas kisim i go long dispela wanpela ples bilong lotu Bikpela bai i makim. Orait na long ai bilong Bikpela yupela i mas kaikai olgeta rais samting na wain na wel bilong diwai oliv bilong dispela wanpela hap kaikai yupela i bringim pinis. Na tu yupela i mas kilim namba wan pikinini bilong bulmakau na sipsip, na kaikai long dispela ples. Yupela i mas mekim olsem, bai yupela i ken lainim pasin bilong aninit oltaim long God, Bikpela bilong yumi. 24Sapos yupela i stap longwe tumas, na yupela i no inap kisim ol dispela gutpela kaikai God i bin givim yupela na karim i go long dispela wanpela ples bilong lotu, 25orait yupela i ken larim ol man i baim dispela kaikai. Na bihain bringim dispela mani i go long dispela ples bilong lotu. 26Long dispela mani yupela i ken baim olgeta samting yupela i laikim, olsem abus bilong bulmakau na sipsip, na wain na bia samting. Orait na long dispela ples bilong lotu na long ai bilong Bikpela, yupela na ol pikinini bilong yupela i ken kaikai ol dispela samting na i ken amamas tru. 27“Tasol yupela i no ken lusim tingting long helpim ol Livai i stap long taun bilong yupela. Ol i no gat graun na haus na ol samting bilong ol yet. 28“Long olgeta namba 3 yia yupela i mas bringim olgeta dispela wanpela hap kaikai na putim long ol bakstua insait long ol taun bilong yupela. 29Dispela kaikai em i bilong ol Livai, long wanem, ol i no gat graun na haus bilong ol yet. Na tu i gat ol man bilong narapela kantri na ol pikinini, papa bilong ol i dai pinis, na ol meri, man bilong ol i dai pinis, ol i stap long taun bilong yupela. Ol dispela manmeri i ken i kam na kisim kaikai long laik bilong ol yet. Yupela i mekim olsem, orait God, Bikpela bilong yumi, bai i mekim olgeta samting bilong yupela i kamap gutpela.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\