LO 3:12

12Moses i tok olsem, “Taim yumi kisim ol dispela taun pinis, mi makim long lain bilong Ruben na Gat dispela hap graun i stat long taun Aroer, klostu long wara Arnon. Na mi givim long ol tu wanpela hap bilong ol ples maunten bilong Gileat, wantaim olgeta taun bilong en.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More