LO 3:14

14Bihain Jair, em wanpela man bilong lain bilong Manase, i kisim kantri Argop olgeta, em dispela graun ol i kolim Basan. Dispela graun i go inap long arere bilong kantri Gesur na Maka. Na em i givim nem bilong em yet long ol ples long dispela hap. Olsem na ol man i save tok olsem ol dispela ples ol i ples bilong Jair.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More