LO 3:20

20Yupela i mas helpim ol brata bilong yupela inap ol i kisim dispela graun God, Bikpela bilong yumi, i laik givim long ol long hap san i go daun bilong wara Jordan. Yupela stap wantaim ol inap Bikpela i larim ol i sindaun gut long dispela graun, olsem em i bin mekim long yupela yet. Bihain, orait yupela i ken i go bek long graun mi bin givim long yupela.’

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More