LO 32

1“Heven na graun, yutupela harim tok bilong mi. Putim yau gut long tok mi mekim. 2Tok bilong mi bai i mekim gut long yupela olsem ren i kam daun na mekim gras i kamap gutpela. Tok bilong mi bai i olsem ren i kam daun na mekim ol nupela kru bilong kaikai i kamap strong na i go bikpela. 3Olsem na bai mi litimapim nem bilong Bikpela, na yupela bai i tokaut long biknem bilong en. 4God bilong yumi i save stap olsem oltaim. Em i olsem wanpela bikpela strongpela ston i no save senis. Oltaim em i save bihainim tok bilong en na em i no save giaman. Na pasin bilong en i gutpela na stretpela tasol. 5Tasol yupela i no olsem. Yupela i manmeri bilong giaman. Yupela i save senisim tok na brukim promis. Yupela i manmeri bilong mekim sin tasol. Olsem na yupela i no inap i stap lain pikinini bilong God. 6Tasol God em i papa bilong yupela. Em i kamapim yupela olgeta. Na em i mekim yupela i kamap wanpela lain manmeri. Olsem na bilong wanem yupela i mekim dispela kain pasin long em? Yupela i longlong. Yupela i no gat tingting tru. 7“Yupela tingim ol samting i bin kamap bipo bipo tru. Askim ol papa bilong yupela long tokim yupela long wanem samting i bin kamap. Na askim ol lapun long stori long yupela long ol samting bilong bipo. 8God Antap Tru, em yet i bin tilim graun long ol lain manmeri na em i tokim ol long ples ol i mas sindaun long en. Na em i bihainim namba bilong ol manmeri bilong Israel na makim graun bilong ol arapela lain pipel i ken i stap long en. 9Tasol em i makim lain bilong Jekop bilong em yet i lukautim. 10Ol Israel i longlong na raun nabaut long ples wesan nogut, em ples i gat bikpela win. Na Bikpela i painim ol na kisim ol na helpim ol. Em i was long ol, olsem em i save was long em yet. 11God i helpim ol Israel gut na ol i no bagarap, olsem tarangau i lainim pikinini bilong en long flai, na taim pikinini i laik pundaun tarangau i save go aninit na karim em long wing na pikinini i no bagarap. 12God wanpela tasol i soim rot long ol manmeri bilong en. Na i no gat wanpela god bilong ol arapela ples i helpim ol. 13“God i larim ol i bosim ples maunten na ol kaikai i kamap long gaden ol i kisim na kaikai. Na ol i kisim hani bilong binatang long ston na ol i kaikai. Na ol diwai oliv bilong ol i kamap gutpela long graun i gat planti ston. 14Ol i kisim planti susu long ol bulmakau na meme bilong ol. Na ol bulmakau na sipsip na meme bilong ol, ol i pat nogut tru. Na olgeta wit na wain bilong ol i kamap nambawan tru. 15“Ol manmeri bilong Bikpela i kisim planti samting, tasol ol i bikhet long em. Ol i kaikai planti oltaim na ol i pat nogut tru. God i bin kamapim ol, na long strong bilong em yet em i kisim bek ol, tasol ol i givim baksait long em na i lusim em. 16Ol i lotu long ol giaman god na dispela pasin nogut bilong ol i mekim Bikpela i bel nogut na i kros long ol. 17Ol i mekim ol ofa long ol masalai, ol i no bin lotuim bipo. Na ol i bihainim ol nupela god, em ol tumbuna bilong ol i no bin aninit long ol bipo. Ol dispela samting i no god tru. 18Ol i lusim tingting long strongpela God em i bin kamapim ol. 19“Taim God i lukim dispela pasin nogut bilong ol pikinini bilong en, em i belhat na i givim baksait long ol. 20Na em i tok, ‘Ol dispela lain ol i manmeri bilong bikhet na ol i no bihainim mi. Maski sapos olkain hevi i kamap long ol, bai mi no inap helpim ol moa. 21Ol i bihainim ol giaman god, em ol samting nating. Na dispela pasin bilong ol i mekim mi i bel nogut na kros long ol. Olsem na bai mi kisim wanpela lain i no gat nem na i samting nating, na i olsem ol longlong man, na bai mi salim ol dispela man i go bilong mekim ol Israel i bel nogut na kros. 22Long dispela taim belhat bilong mi bai i lait olsem paia na bai i kukim olgeta samting long graun. Em bai i go aninit long graun, long ples bilong ol man i dai pinis, na em bai i kukim tru ol ston ol maunten i sanap long en. 23“ ‘Bai mi mekim olkain bagarap i kamap long ol, olsem man i gat planti spia na i sutim ol birua long olgeta spia bilong en. 24Bai mi mekim ol i hangre, na bai ol i kisim ol kain kain sik nogut na bai ol i dai. Bai mi salim ol kain kain wel abus wantaim ol snek nogut i go kaikaim ol. 25Bai bikpela pait i kamap, na sapos ol i stap long rot ol birua bai i kilim ol i dai. Na sapos ol i hait i stap long haus ol bai i pret nogut tru, na ol tu bai i dai. Ol birua bai i kilim olgeta i dai, ol yangpela man na meri na ol nupela pikinini na ol lapun. 26Pastaim mi ting long pinisim ol olgeta, olsem na bai i no gat man i ken tingim ol gen. 27Tasol sapos mi mekim olsem, ol birua bai i hambak na i tok, “Mipela i daunim ol manmeri bilong God long strong bilong mipela yet. Bikpela bilong ol i no bin mekim dispela samting i kamap.” Nogut ol birua i tok olsem, olsem na mi no ken pinisim ol olgeta.’ 28“Ol lain Israel i no gat gutpela tingting. Tingting bilong ol i sot tru. 29Sapos ol i gat tingting, ol inap save long as bilong dispela samting i bin bagarapim ol. 30Bilong wanem na wanpela birua tasol i winim 1,000 Israel? Na bilong wanem tupela birua i winim 10,000? As bilong dispela i olsem. God, Bikpela bilong ol, em i les pinis long ol. Strongpela God bilong ol i givim baksait long ol. 31Ol birua i save, ol giaman god bilong ol yet i no gat strong. Tasol God bilong Israel i gat bikpela strong olsem wanpela traipela ston. 32Pasin bilong ol birua bilong ol Israel i sting nogut tru, olsem pasin bilong ol Sodom na ol Gomora. Ol i olsem diwai wain i karim kaikai i sol tumas na i gat pait. 33Pasin bilong ol i olsem wain ol i wokim long marasin nogut bilong snek. 34“Bikpela i save tingting yet long ol samting ol birua bilong Israel i bin mekim. Em i wetim taim bilong mekim save long ol. 35Na Bikpela bai i bekim rong bilong ol na mekim save long ol. Sotpela taim tasol na bai ol i pundaun na bagarap olgeta. 36Taim Bikpela i lukim strong bilong ol manmeri bilong en i pinis na i gat wan wan man tasol i stap, orait em bai i marimari long ol dispela man i mekim wok bilong en na em bai i kisim bek ol. 37Orait na Bikpela bai i tokim ol manmeri bilong en olsem, ‘Yupela i ting ol dispela god i gat strong bilong helpim yupela. Tasol nau olsem wanem? 38Yupela i bin ofaim gris bilong abus na wain long ol. Orait ol i ken helpim yupela nau. Ol i ken kisim bek yupela long ples nogut. 39Yupela i mas save, mi wanpela tasol mi God tru. Na i no gat wanpela god olsem mi. Mi save givim laip long ol man na mi save rausim laip long ol. Mi save bagarapim man na mekim em i orait gen. Na sapos mi laik mekim wanpela samting, i no gat wanpela man inap pasim mi. 40Yes, tru tumas, mi tasol mi God bilong i stap oltaim. Na mi mekim strongpela promis olsem, 41Bai mi skelim stret pasin bilong ol man. Bai mi sapim bainat bilong mi na em i sap moa na i lait tumas. Na bai mi kisim dispela bainat na kilim ol birua bilong mi na bagarapim ol man i no laikim mi. Bai mi sutim olgeta man i laik pait long mi na blut bilong ol bai i ran i go daun long ol spia bilong banara. Na sapos sampela man i no i dai long pait, orait bai mi kilim ol tu.’ 43“Ol manmeri bilong ol arapela kantri, yupela i mas litimapim nem bilong ol manmeri bilong God. God i save bagarapim olgeta man i save kilim i dai ol manmeri bilong en. Na em i save bekim rong bilong ol birua. Tasol em i mekim graun bilong ol manmeri bilong en i kamap klin tru long ai bilong en.” 44Moses wantaim Josua, pikinini bilong Nun, tupela i bin autim tok bilong dispela song, na ol Israel i harim. 45Moses i autim pinis dispela olgeta tok bilong God long ol manmeri, 46orait na em i tok moa olsem, “Yupela i mas lukaut gut na bihainim olgeta dispela lo nau mi givim yupela. Na yupela i mas toksave long ol pikinini bilong yupela, olsem bai ol tu i ken bihainim olgeta tok bilong God oltaim. 47Dispela tok bilong God i no toktok nating. Nogat. Em i as tru bilong yupela i ken i stap gut. Yupela i mas bihainim gut na bai yupela i stap longpela taim long graun long hapsait bilong wara Jordan, nau yupela i laik i go sindaun long en.” 48Long dispela de tasol God i tokim Moses, 49“Yu go long ol maunten Abarim long graun bilong Moap. Ol dispela maunten i stap klostu long wara Jordan, na taun Jeriko i stap long hapsait. Yu go antap long dispela maunten Nebo na lukluk i go long kantri Kenan nau mi laik givim long yupela ol Israel. 50Na yu bai i dai antap long dispela maunten olsem brata bilong yu Aron i bin dai antap long maunten Hor, na yu tu bai i go i stap wantaim ol tumbuna bilong yu. 51Yutupela i mas i dai, long wanem, yutupela i no bihainim gut tok bilong mi na yutupela i daunim nem bilong mi long ai bilong ol Israel taim yutupela i stap long Meriba, klostu long taun Kades, long ples wesan nating bilong Sen. 52Olsem na yu ken lukim dispela graun, tasol yu no inap i go klostu long en. Na yu no inap i go insait long dispela graun nau mi givim long ol Israel.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\