LO 4:20

20Tasol yupela nogat. God i kisim yupela long Isip na bringim yupela i kam, i wankain olsem em i kamautim yupela long paia i hatpela tru. Na em i bringim yupela i kam bilong mekim yupela i kamap ol manmeri bilong em yet, olsem yupela i stap nau.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More