LO 4:25

25“Na bihain, taim yupela i stap longpela taim tru long dispela graun na yupela i karim ol pikinini na tumbuna pikinini, yupela i no ken wokim wanpela giaman god. Sapos yupela i wokim samting olsem, bai yupela i mekim sin. Dispela em i pasin nogut long ai bilong God na i mekim em i kros tru.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More