LO 4:26

26Harim, nau mi singaut long heven na graun long harim dispela strongpela tok mi mekim long yupela. Sapos yupela i sakim tok bilong God, orait lukaut. Kwiktaim bai God i rausim yupela olgeta long dispela graun. Bai yupela i no inap stap longpela taim long dispela graun long hapsait bilong Jordan, em nau yupela i laik kisim. Nogat. Yupela bai i pinis olgeta.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More