LO 4:40

40Yupela i mas bihainim olgeta lo bilong em, nau mi bin givim yupela. Olsem bai yupela wantaim ol tumbuna pikinini bilong yupela i ken i stap gut. Na bai yupela i stap gut longpela taim long dispela graun nau God, Bikpela bilong yumi, i givim long yupela. Na bai dispela graun i bilong yupela oltaim.”

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More