LO 4:7

7“Yupela tingim ol arapela lain pipel. Maski ol i gat bikpela strong, ol i no gat wanpela god i save sambai long helpim ol, olsem God, Bikpela bilong yumi, i save mekim long yumi. Oltaim Bikpela i stap klostu tru long yumi na taim yumi singaut long em, orait em i save helpim yumi.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More