SAVEMAN 9:1

1Mi bin tingting gut long ol dispela samting, na mi save olsem, God yet i makim ol samting bai i kamap long ol stretpela man na long ol man i gat gutpela tingting na long ol arapela man tu. Em i makim taim bilong laikim samting na taim bilong no laikim samting. Yumi man i no save wanem samting bai i kamap bihain.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More