SAVEMAN 9:14

14I gat wanpela liklik taun i stap, na i no gat planti manmeri i stap long en. Na wanpela strongpela king i kam wantaim ami bilong em, bilong pait na kisim dispela taun. Ol soldia i raunim taun na wokim ol samting bilong brukim banis bilong taun.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More