ESTA 7:1

1Olsem na namba 2 taim king tupela Haman i go kaikai wantaim Esta. Ol i dring wain i stap na king i askim Esta olsem, “Kwin Esta, yu laikim wanem samting? Yu tok na bai mi givim yu. Sapos yu laik, mi inap givim yu hap kantri bilong mi.”

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More