KISIM BEK 17

1Olgeta manmeri bilong Israel i bihainim tok bilong Bikpela, na i lusim ples drai bilong Sen. Na wanem taim Bikpela i tok, orait ol i save kirap lusim wanpela ples na i go i stap long narapela ples. Na bihain ol i go kamap long ples Refidim na wokim kem. Tasol dispela ples i no gat wara bilong dring. 2Olsem na ol manmeri i krosim Moses. Na ol i tok olsem, “Givim mipela wara. Mipela i laik dring.” Na Moses i bekim tok long ol, “Bilong wanem yupela i kros long mi? Yupela i laik traim strong bilong Bikpela, a?” 3Tasol ol manmeri i dai tru long wara na ol i wok long toktok planti long Moses. Ol i tok olsem, “Bilong wanem yu kisim mipela long Isip na bringim mipela i kam? Yu laik bai mipela wantaim ol pikinini na ol abus bilong mipela i no gat wara na bai mipela i dai, a?” 4Orait Moses i beten strong long Bikpela olsem, “Ol dispela manmeri i laik tromoi ston long mi na kilim mi i dai. Olsem na bai mi mekim wanem samting long ol?” 5Na Bikpela i tokim Moses, “Kisim sampela hetman bilong Israel na yupela i wokabaut i go paslain long ol manmeri. Na taim yupela i laik wokabaut, orait kisim dispela stik bipo yu bin paitim wara Nail long en na karim i go. 6Na bai mi sanap antap long wanpela ston bilong maunten Horep, em maunten Sainai. Na yu mas kam klostu na paitim ston long dispela stik na wara bai i kamap long ston, na bai ol manmeri i ken dring.” Ol hetman bilong Israel i lukim Moses i mekim olsem, na wara i kamap long ston. 7Na ol i kolim dispela ples Masa, mining bilong en “Traim,” na Meriba, mining bilong en “Kros.” Long wanem, ol Israel i kros na ol i tok, “Bikpela i stap wantaim yumi, o nogat?” Na long dispela pasin ol i traim strong bilong Bikpela. 8Bihain ol Amalek i kam na pait long ol Israel long ples Refidim. 9Na Moses i tokim wanpela man, Josua, olsem, “Yu makim sampela man bilong yumi na tumora yupela i go pait long ol Amalek. Tasol mi bai sanap antap long dispela liklik maunten na holim stik wokabaut God i bin tokim mi long karim.” 10Orait Josua i kisim sampela man na i go pait long ol Amalek, olsem Moses i bin tokim em. Na Moses wantaim Aron na Hur, ol i go antap long liklik maunten. 11Taim Moses i litimapim han bilong en i go antap, ol ami bilong Israel i wok long winim pait. Tasol taim em i daunim han, orait ol Amalek i winim ol Israel. 12Bihain han bilong Moses i tait na em i no inap apim moa. Orait Aron wantaim Hur i kisim wanpela ston na putim long graun na Moses i sindaun long en. Na tupela i sanap klostu long Moses long hap na long hap na holim han bilong en antap. Tupela i holim i stap inap san i go daun. 13Olsem na Josua wantaim ol Israel i winim ol Amalek na bagarapim ol nogut tru. 14Na bihain Bikpela i tokim Moses olsem, “Raitim dispela tok long wanpela buk, bai ol manmeri i ken tingting long en. Dispela tok i olsem, ‘Mi Bikpela, bai mi pinisim tru ol Amalek, na bai ol manmeri i no ken tingting moa long ol.’ Na yu mas givim dispela tok long Josua tu.” 15Bikpela i tok pinis, orait Moses i wokim wanpela alta na kolim nem bilong alta olsem, “Bikpela em i olsem plak bilong mi.” 16Na Moses i tok, “Ol i laik sakim strong bilong Bikpela. Olsem na Bikpela bai i pait oltaim long ol Amalek.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\