KISIM BEK 8:29

29Orait Moses i bekim tok olsem, “Taim mi lusim yu pinis bai mi prea long Bikpela bai tumora em i ken rausim ol lang long haus bilong yu na long haus bilong ol ofisa na bilong ol manmeri bilong yu. Tasol yu no ken giamanim mipela gen na pasim rot bilong ol manmeri bai ol i no ken i go na mekim ofa long Bikpela.”

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More