ESEKIEL 11:15

15“Man bilong graun, ol Israel i stap long Jerusalem i save ting long yu wantaim ol famili bilong yu na ol arapela Israel i stap kalabus long dispela ples, na ol i save tok olsem, ‘Bikpela i rausim ol na ol i stap long longwe ples. Bikpela i no moa i stap wantaim ol. Nogat. Em i givim dispela graun long yumi.’ Ol Jerusalem i save mekim dispela kain tok,

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More