ESEKIEL 11:7

7“Olsem na mi God, Bikpela, mi tokim yupela olsem. Tru, dispela taun i olsem wanpela sospen, tasol yupela i no olsem gutpela mit i stap long en. Nogat. Dispela gutpela mit em ol man yupela i bin kilim i dai. Tasol yupela, bai mi rausim yupela i go ausait long taun.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More