ESEKIEL 12:11

11Yu mas tokim ol dispela manmeri i stap wantaim yu olsem. Dispela samting yu bin mekim i olsem piksa bilong samting bai i kamap long ol Jerusalem. Bai ol birua i go long Jerusalem na kisim ol na bringim ol i go long narapela kantri olsem ol kalabusman.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More