ESEKIEL 12:12

12Na long nait king bilong Juda bai i karim ol samting bilong en na ranawe i go. Na ol man bai i wokim hul long banis bilong taun na king bai i go ausait long dispela hul na lusim taun. Na em bai i karamapim pes bilong en, na em bai i no inap lukim graun em i wokabaut long en.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More