ESEKIEL 12:15

15“Tasol pait na hangre na sik i no inap pinisim olgeta Juda. Nogat. Bai mi larim liklik lain tasol i stap, na bai mi salim ol i go nabaut long ol arapela kantri. Na bai ol i ken save gut olsem, mi yet mi Bikpela. Na bai ol Juda i stori long ol dispela arapela lain long pasin nogut ol yet i bin mekim. Na tu, ol bai i tokim ol long mi bin mekim save long ol. Ol dispela lain bai i harim na bai ol tu i save gut olsem, mi yet mi Bikpela.”

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More