ESEKIEL 12:19

19Na yu mas tokim ol wantok bilong yu olsem, mi God, Bikpela mi laik tok long ol samting bai i kamap long ol manmeri i stap yet long Jerusalem. Ol dispela manmeri i save mekim nogut oltaim long ol wantok bilong ol. Olsem na long taim ol dispela man nogut i kaikai na dring i stap, ol bai i pret nogut tru na guria, long wanem, ol birua bai i kam pait na brumim tru olgeta samting bilong kantri.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More