ESEKIEL 12:22

22“Man bilong graun, i gat wanpela tok oltaim ol Israel i save mekim. Dispela tok i olsem, ‘Ol profet i save tok long ol samting bai i kamap. Tasol planti yia i go pinis na nau yumi lukim olsem tok bilong ol i popaia.’ Tasol mi no laikim dispela tok bilong ol Israel.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More