ESEKIEL 12:27

27“Man bilong graun, ol Israel i save tok olsem, ‘Esekiel i save lukim ol samting olsem driman na em i save autim tok long samting bai i kamap. Tasol dispela ol samting em i tok long en, ol i no inap kamap nau. Nogat. Ol bai i kamap bihain tru.’

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More