ESEKIEL 12:3

3“Olsem na nau, man bilong graun, yu mas redim ol samting olsem man i laik lusim as ples na i go kalabus long longwe ples. Na yu mas stat long wokabaut long taim i no tudak yet na bai olgeta manmeri i ken lukim yu. Mi laik bai ol i save as bilong dispela samting yu mekim. Tasol ol i man bilong bikhet, na ating ol bai i no inap save long as bilong en.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More