ESEKIEL 12:4

4San i stap yet na yu mas redim ol samting bilong yu, olsem bai ol i ken lukim yu. Ol i lukluk i stap, orait yu mas wokim hul long banis bilong haus bilong yu na karim ol samting i kam ausait long dispela hul. Na long apinun tru yu mas karim ol samting bilong yu long sol na lusim ples, olsem yu laik i go kalabus long longwe ples. Na yu mas larim ol manmeri i lukim ol samting yu mekim. Taim yu wokabaut i go, yu mas karamapim pes bilong yu, na bai yu no inap lukim rot. Ol dispela samting yu bai mekim, ol i bilong kirapim tingting bilong ol manmeri.”

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More