ESEKIEL 12:7

7Bikpela i tok pinis, orait mi mekim olsem em i tokim mi. Long san mi redim ol samting, na long apinun tru mi wokim hul long banis bilong haus bilong mi. Mi no holim wanpela samting na mekim hul. Nogat. Mi wok long han tasol. Orait na mi go ausait long dispela hul. Na taim tudak i laik kamap, mi kisim ol samting bilong mi na putim long sol na karim i go. Na ol manmeri i lukim mi.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More