ESEKIEL 18:16

16na mekim nogut long ol arapela man na stilim samting bilong ol arapela man. Na em i no save kisim wanpela samting olsem mak bilong ol man i mas bekim dinau. Na em i save givim kaikai long ol man i hangre na givim klos long ol man i no gat klos.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More