ESEKIEL 18:19

19“Tasol yupela Israel i save askim mi olsem, ‘Bilong wanem pikinini i no inap karim hevi bilong asua bilong papa bilong en?’ Orait mi bekim tok bilong yupela olsem. Sapos pikinini i mekim stretpela pasin na em i bihainim gut olgeta lo bilong mi, orait em bai i stap gut.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More