ESEKIEL 18:24

24“Tasol sapos wanpela stretpela man i lusim stretpela pasin na i mekim olkain pasin nogut mi no save laikim, olsem ol man nogut i save mekim, ating bai em i stap gut, a? Nogat tru. Bai mi no inap tingim moa wanpela gutpela pasin em i bin mekim. Em i givim baksait long mi na mekim sin, olsem na em i mas i dai.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More