ESEKIEL 18:30

30“Nau mi God, Bikpela, mi gat tok long yupela Israel. Long taim mi kotim yupela bai mi skelim pasin bilong yupela wan wan. Olsem na yupela i mas tanim bel na givim baksait long olgeta pasin nogut yupela i bin mekim. Sapos yupela i mekim olsem, orait pasin nogut bilong yupela i no ken bagarapim yupela.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More