ESEKIEL 18:6

6Dispela kain man i no save lotu long ol giaman god bilong ol Israel, na em i no save kaikai ol samting ol i givim olsem ofa long ol giaman god. Na em i no save trabel long meri bilong narapela man, na em i no save slip wantaim meri long taim meri i gat sik mun.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More