ESEKIEL 18:7

7Em i no save mekim nogut long ol arapela man na stilim samting bilong ol. Taim ol arapela man i dinau long em na givim em samting olsem mak bilong ol i mas bekim dinau, em i no save holim ol dispela samting olgeta. Nogat. Em i givim bek long ol man i bin dinau long em. Na em i save givim kaikai long ol man i hangre, na givim laplap long ol man i no gat laplap.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More