ESEKIEL 44:10

10Bikpela i tokim mi olsem, “Long taim ol Israel i bin givim baksait long mi, ol Livai tu i bin lusim mi na lotu long ol giaman god. Na ol i bin helpim ol manmeri long lotu long ol dispela giaman god. Long dispela pasin ol Livai i bin kirapim laik bilong ol manmeri na ol i mekim sin. Olsem na mi God, Bikpela, mi tok tru tumas, bai mi mekim save long ol Livai. Nau mi no ken larim ol Livai i mekim wok pris moa. Ol i no ken kam klostu long mi na long olgeta samting i bilong mi stret. Mi tambuim ol long mekim wok pris, olsem na bai ol i sem nogut long stingpela pasin bilong ol. Tasol bai mi makim ol bilong lukautim banis bilong mi na bilong mekim olgeta arapela wok insait long en. Ol i ken lukautim ol dua bilong haus. Na ol i ken kilim olgeta abus bilong ol ofa bilong paia i kukim olgeta na ol arapela ofa ol manmeri i bringim. Na ol i mas helpim ol manmeri long taim bilong lotu.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More