ESEKIEL 44:30

30Ol manmeri i mas kisim ol nambawan kaikai i mau paslain long gaden na bringim long ol pris. Na ol pris i ken kisim ol samting bilong olgeta arapela kain ofa ol manmeri i bringim i kam long mi. Na long taim ol manmeri i kukim bret, ol i mas kisim namba wan bret ol i kukim pinis na givim long ol pris olsem ofa. Sapos ol manmeri i mekim olsem, orait bai mi mekim gut tru long ol haus na famili bilong ol.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More