ESEKIEL 44:7

7Yupela i bin larim ol man bilong ol arapela kantri i kam insait long haus bilong mi long taim yupela i ofaim gris na blut bilong abus long mi olsem kaikai bilong mi. Ol dispela haiden man i no bin katim skin bilong sem bilong ol, na ol i no save bilip long mi. Ol i bin kam insait long haus bilong mi na mekim haus i kamap doti long ai bilong mi. Yupela i mekim planti stingpela pasin olsem, na long dispela pasin yupela i brukim kontrak bilong mi.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More