ESRA 5:17

17“Ol Juda i tok olsem. Olsem na king, sapos yu laik yu ken tokim ol kuskus bilong yu bai ol i painim gut dispela tok bilong Sairus long ol buk bilong gavman bilong Babilon. Bai yu ken save tok bilong ol Juda i tru o nogat. Na bihain yu ken toksave long mipela olsem, i orait long ol i wokim dispela haus, o nogat.”

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More