GALESIA 1

1Mi aposel Pol. Ol man ol i no salim mi, na wanpela man i no bin putim mi long wok aposel. Nogat. Mi bin kisim dispela wok long han bilong Jisas Krais wantaim God Papa, em i bin kirapim Krais long matmat. 2Mi wantaim olgeta brata i stap wantaim mi, mipela i raitim dispela pas i go long yupela ol manmeri bilong ol sios i stap long provins Galesia. 3God Papa bilong yumi, wantaim Bikpela Jisas Krais, i ken marimari long yupela na mekim bel bilong yupela i stap isi. 4Krais i bihainim laik bilong God Papa bilong yumi, na em i lusim laip bilong em yet bilong lusim sin bilong yumi. Em i mekim olsem bilong em i ken kisim bek yumi long dispela pasin nogut nau i stap long graun. 5Olsem na yumi ken litimapim nem bilong God oltaim oltaim. I tru. 6Bel bilong mi i kirap nogut tru long dispela pasin yupela i mekim. Long wok Krais i bin mekim bilong marimari long yupela, God i bin singautim yupela bilong kamap lain manmeri bilong em, tasol kwiktaim tumas yupela i lusim em, na yupela i bihainim narakain gutnius. 7Tasol i no gat narapela gutnius i stap. Nogat tru. Sampela man i wok long paulim tingting bilong yupela tasol, na ol i laik senisim nabaut gutnius bilong Krais. 8Tasol sapos mipela yet i autim gutnius long yupela o sapos wanpela ensel bilong heven i autim, na sapos dispela gutnius i no wankain olsem dispela gutnius bipo mipela i bin autim long yupela, orait man i mekim dispela pasin, em i ken lus long hel. 9Bipo mipela i mekim dispela tok pinis, na nau mi mekim wankain tok gen. Sapos wanpela man i autim gutnius long yupela, na em i no wankain olsem dispela gutnius bipo yupela i kisim, orait dispela man i ken lus long hel. 10Na yupela i ting wanem? Dispela tok nau mi mekim, em i bilong ol man i ken belgut long mi o bilong God i ken belgut long mi? Ating mi wok long grisim ol man tasol, a? Harim. Sapos mi wok yet long grisim ol man, orait mi no wokman bilong Krais. 11Ol brata, mi tokim yupela stret, dispela gutnius bipo mi bin autim long yupela, em i no samting wanpela man i bin kamapim. 12Mi no kisim dispela gutnius long wanpela man. Na ol man i no skulim mi long en. Nogat tru. Jisas Krais yet i bin kamapim olgeta tok hait bilong dispela gutnius long mi. 13Yupela i harim tok pinis long ol samting mi bin mekim bipo. Yupela i save, mi bin bihainim strong bilip bilong ol Juda, na mi bin mekim nogut tru long ol manmeri bilong sios bilong God. Mi bin wok long bagarapim sios olgeta. 14Mi bin strong tumas long bihainim olgeta pasin bilong ol tumbuna bilong mi, na long dispela pasin mi mekim mi bin winim pasin bilong planti bilong ol yangpela man bilong ol Juda ol i wanlain wantaim mi. 15Tasol taim mama i no karim mi yet, God i makim mi pinis, na long marimari bilong en, em i singautim mi long kamap man bilong em yet. Na long taim em yet i makim 16em i soim Pikinini bilong en long mi, bilong mi ken kisim wok bilong autim gutnius bilong em long ol manmeri bilong ol arapela lain. Na long taim God i mekim dispela pasin long mi, mi no bin i go askim sampela man. 17Mi no bin i go long Jerusalem bilong lukim ol man i bin kamap aposel paslain long mi. Nogat. Mi go i stap long kantri Arebia. Na bihain mi go bek long taun Damaskus. 18Na taim tripela yia i go pinis, na mi bin i go long Jerusalem bilong toktok wantaim Pita. Na mi stap wantaim em inap long 15 de. 19Tasol long dispela taim mi no lukim narapela aposel. Jems, em brata bilong Bikpela, em tasol mi lukim. 20Long dispela tok nau mi raitim long yupela, mi tok tru tumas long ai bilong God, mi no giamanim yupela. 21Na bihain gen mi raun nabaut insait long provins Siria na Silisia. 22Tasol ol manmeri bilong Krais i stap long ol sios bilong distrik Judia, ol i no bin lukim yet pes bilong mi. 23Ol i save harim tok tasol long mi olsem, “Pastaim dispela man i wok long kilim yumi, tasol nau em i save autim gutnius bilong dispela pasin bilong bilip bipo em i wok long bagarapim.” 24Ol i harim tok long ol samting God i bin mekim long mi, na ol i litimapim nem bilong em.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\