GALESIA 4

1Tok bilong mi em i olsem. Sapos papa i gat wanpela pikinini, orait bihain dispela pikinini bai i kisim olgeta samting bilong papa bilong en. I olsem ol dispela samting i stap pinis olsem ol samting bilong pikinini. Tasol taim pikinini i stap yangpela yet, em i stap wankain olsem ol wokboi bilong papa. 2Em i mas aninit long ol wasman na ol bosman, i go inap long taim papa i bin makim. 3Na yumi tu i olsem. Taim yumi stap olsem ol liklik pikinini, yumi stap olsem ol wokboi nating bilong ol spirit samting i save bosim ol samting bilong skai na graun. 4Tasol long taim stret God i bin makim, em i salim Pikinini bilong en i kam. Meri i karim em, na em i kamap man i stap aninit long lo, 5bilong baim bek yumi ol manmeri i stap aninit long lo, na bilong mekim yumi i kamap pikinini bilong God. 6Nau yupela i stap pikinini bilong God. Olsem na God i salim Spirit bilong Pikinini bilong en i kam pinis long bel bilong yumi na Spirit i mekim yumi i singaut long God olsem, “Aba, Papa.” 7Olsem na yu no i stap wokboi nating moa. Nogat. God i mekim yu i kamap pikinini bilong em. Na sapos yu stap pikinini bilong God, orait yu save, yu bai kisim ol gutpela samting bilong em. 8Bipo yupela i no save long God, na yupela i stap olsem ol wokboi nating bilong ol samting i no god tru. 9Tasol nau yupela i save pinis long God. O ating mobeta mi tok, God i save pinis long yupela. Olsem na bilong wanem yupela i laik surik i go bek long ol dispela rabis spirit i no gat strong tru, na yupela i laik kamap wokboi nating bilong ol gen? 10Oltaim yupela i save ting yupela i mas bihainim ol lo bilong ol bikpela de bilong lotu na bilong ol nupela mun na bilong bikpela lotu bilong nupela yia. 11Mi tingting long dispela pasin bilong yupela na mi pret, nogut wok mi bin mekim namel long yupela em i lus nating. 12Ol brata, mi askim yupela strong long kamap wankain olsem mi. Mi yet mi bin lusim lo na kamap wankain olsem yupela, na long dispela taim yupela i no bin mekim wanpela rong long mi. 13Yupela i tingim yet, a? Wanpela kain sik i mekim, na mi bin kam autim gutnius long yupela namba wan taim. 14Bodi bilong mi i no strong, na dispela i givim bikpela hevi long yupela. Tasol yupela i no bin givim baksait long mi, na yupela i no les long i stap wantaim mi. Nogat. Yupela i kisim mi olsem yupela i kisim wanpela ensel bilong God, o olsem yupela i kisim Krais Jisas yet. 15Long dispela taim yupela i bin amamas na belgut long mi, tasol dispela amamas bilong yupela nau i stap we? Mi tok tru tumas, long dispela taim, yupela i bin i gat bikpela laik long helpim mi, na sapos yupela inap kamautim ai bilong yupela, orait yupela bai i kamautim na givim mi. 16Tasol nau olsem wanem? Mi autim tok tru long yupela, na dispela i mekim mi i kamap birua bilong yupela, a? 17Harim. Ol dispela man i wok long grisim yupela, ol i no gat tingting bilong helpim yupela. Nogat. Ol i laik banisim yupela, bai yupela i tingting tasol long helpim ol. 18Sapos yumi tingting strong long mekim gutpela pasin long ol arapela, em i orait. Oltaim yupela i ken mekim dispela pasin, na i no long taim mi stap wantaim yupela tasol. 19Ol pikinini bilong mi, mi pilim pen gen olsem pen i kamap long meri i laik karim pikinini, long wanem, mi laik bai yupela i mas kamap ol pikinini tru bilong God wankain olsem Krais yet. 20Sori tumas, mi no i stap wantaim yupela nau. Sapos mi stap wantaim yupela, orait mi inap mekim gutpela tok liklik long yupela. Mi wari tru long yupela, na mi no save, bai mi helpim yupela olsem wanem. 21Yupela ol man i laik aninit long lo, yupela tokim mi nau. Ating yupela i no save long tok bilong lo, a? 22Buk bilong God i tok olsem, Abraham i gat tupela pikinini man. Wokmeri nating, Hagar, em i karim wanpela, na meri i stap fri em i karim wanpela. 23Dispela pikinini bilong wokmeri nating, em i bin kamap long rot ol manmeri i save kamapim pikinini long en. Tasol pikinini bilong meri i stap fri, God i mekim promis na em i kamap. 24I gat tok bokis insait long dispela stori. Dispela tupela meri i makim tupela kontrak. Hagar i makim kontrak bilong maunten Sainai, na ol pikinini bilong en i kamap wokboi nating. 25Hagar em i makim maunten Sainai, dispela maunten bilong kantri Arebia, na tu em i makim dispela Jerusalem nau i stap. Dispela Jerusalem i stap wokmeri nating wantaim ol pikinini bilong en. 26Tasol narapela Jerusalem i stap long heven, em i stap fri. Em i mama bilong yumi. 27Buk bilong God i tok olsem, “Yu tarangu meri i no save karim pikinini, yu ken amamas. Yu meri, yu no bin pilim pen bilong karim pikinini, yu ken belgut. Yu mas singim song na amamas na singaut, long wanem, bai yu gat planti pikinini moa, i winim ol pikinini bilong meri i gat man.” 28Ol brata, yupela i wankain olsem Aisak. Long promis bilong God yupela i kamap pikinini bilong em. 29Tasol dispela pikinini i bin kamap long rot ol manmeri i save kamapim pikinini long en, em i bin mekim nogut long dispela arapela pikinini i bin kamap long strong bilong Holi Spirit. Na nau tu wankain pasin tasol i stap. 30Buk bilong God i gat wanem tok? Em i tok olsem, “Rausim dispela wokmeri wantaim pikinini bilong en. Pikinini bilong wokmeri em i no ken kisim ol hap samting bilong papa wantaim pikinini bilong meri i stap fri.” Buk bilong God i tok olsem. 31Orait ol brata, yumi save, yumi no pikinini bilong wokmeri nating. Nogat. Yumi pikinini bilong meri i stap fri.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\