GALESIA 6:12

12Harim. Ol dispela man i strong tumas long katim skin bilong yupela, ol i mekim olsem, long wanem, ol i laik kisim biknem long ai bilong ol arapela man. Ol i save pret na ting olsem, “Nogut ol arapela man i save olsem yumi bilip long diwai kros bilong Krais, na ol i laik mekim nogut long yumi.”

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More