GALESIA 6:8

8Sapos wanpela man i bihainim ol laik bilong olpela bel bilong em yet, orait dispela pasin bilong olpela bel bai i kamapim kaikai nogut na em bai i bagarap olgeta. Tasol sapos em i bihainim pasin bilong Holi Spirit, orait Holi Spirit bai i kamapim laip long dispela man na em bai i stap gut oltaim oltaim.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More