STAT 10

1Em hia nem bilong ol lain pikinini bilong tripela pikinini man bilong Noa, Siem na Ham na Jafet. Ol dispela lain i kamap bihain long taim bilong bikpela tait. 2Nem bilong ol pikinini man bilong Jafet i olsem, Gomer na Magok na Madai na Javan na Tubal na Mesek na Tiras. 3Na nem bilong ol pikinini man bilong Gomer i olsem, Askenas na Rifat na Togarma. 4Na nem bilong ol pikinini man bilong Javan i olsem, Elisa na Tarsis na ol man bilong Saiprus na ol Dodan. 5Ol dispela lain i tumbuna bilong ol lain manmeri i stap long nambis na long ol ailan. Ol dispela lain ol i lain tumbuna pikinini bilong Jafet. Na ol wan wan lain bilong ol i sindaun long hap bilong ol yet, na ol i gat tok ples bilong ol yet. 6Nem bilong ol pikinini man bilong Ham i olsem, Kus na Isip na Libia na Kenan. 7Nem bilong ol pikinini man bilong Kus i olsem, Seba na Havila na Sapta na Rama, na Sapteka. Rama i gat tupela pikinini man, Seba na Dedan. 8Na Kus i gat narapela pikinini man, nem bilong en Nimrot. Nimrot em i namba wan man bilong graun long kamap strongpela hetman. 9Bikpela i givim strong long Nimrot na em i kamap saveman tru bilong painim abus. Olsem na taim ol man i laik givim biknem long ol arapela, ol i save tok, “Dispela man em i olsem Nimrot. Bikpela i givim strong long Nimrot na em i kamap saveman tru bilong painim abus.” 10Dispela kantri Nimrot i bosim i gat tripela bikpela taun, Babel na Erek na Akat. Dispela tripela taun i stap long graun bilong Babilonia. 11Nimrot i lusim Babilonia na i go long hap bilong Asiria na em i kirapim ol dispela bikpela taun, Ninive na Rehobotir na Kala 12na Resen. Resen i stap namel long Ninive na biktaun Kala. 13Isip em i tumbuna bilong ol lain manmeri bilong Lidia na Anam na Lehap na Naptu 14na Patrus na Kaslu na Krit. Ol manmeri bilong Filistia i kamap long lain bilong Krit. 15Saidon em i namba wan pikinini man bilong Kenan. Kenan i tumbuna bilong ol Hit 16na ol Jebus na ol Amor na ol Girgas 17na ol Hivi na ol Arka na ol Sini 18na ol Arvat na ol Semar na ol Hamat. Bihain ol wan wan lain bilong Kenan i go nabaut na ol i sindaun long planti hap. 19Na mak bilong graun ol Kenan i sindaun long en i stat long taun Saidon na i go inap long taun Gerar long hap bilong taun Gasa. Na mak bilong ol i tanim na i go long hap sankamap inap long taun Sodom na Gomora na Atma na Seboim, long hap bilong Lasa. 20Ol dispela lain ol i lain tumbuna pikinini bilong Ham. Na ol wan wan lain bilong ol i sindaun long hap bilong ol yet, na ol i gat tok ples bilong ol yet. 21Siem tu i gat pikinini, na em i tumbuna bilong lain Eber. Siem em i bikpela brata bilong Jafet. 22Nem bilong ol pikinini man bilong Siem i olsem, Elam na Asur na Arpaksat na Lidia na Aram. 23Nem bilong ol pikinini man bilong Aram i olsem, Us na Hul na Geter na Mas. 24Arpaksat em i papa bilong Sela, na Sela em i papa bilong Eber. 25Eber i gat tupela pikinini man. Nem bilong wanpela em Pelek. Taim Pelek i stap, ol manmeri bilong graun i bruk bruk nabaut long ol liklik lain. Olsem na ol i kolim nem bilong en Pelek, em i olsem “Bruk bruk.” Na nem bilong brata bilong Pelek, em Joktan. 26Joktan em i papa bilong Almodat na Selep na Hasarmavet na Jera 27na Hadoram na Usal na Dikla 28na Obal na Abimael na Seba 29na Ofir na Havila na Jobap. Olgeta dispela man, ol i pikinini man bilong Joktan. 30Ples ol dispela lain man i stap long en i stat long hap bilong Mesa, na i go inap long Sefar long ples maunten long hap bilong sankamap. 31Ol dispela lain ol i lain tumbuna pikinini bilong Siem. Na ol wan wan lain bilong ol i sindaun long hap bilong ol yet, na ol i gat tok ples bilong ol yet. 32Olgeta dispela ol lain famili, em ol wan wan lain famili bilong ol tumbuna pikinini bilong Noa. Bihain long bikpela tait, olgeta manmeri bilong olgeta hap bilong graun i kamap long ol dispela lain famili.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\