STAT 18

1Bihain Bikpela i kamap long Abraham long ol bikpela diwai bilong ples Mamre. San i hat tumas na Abraham i sindaun i stap long dua bilong haus sel bilong en. 2Em i apim het na i lukim tripela man i sanap i stap. Em i lukim ol na kwiktaim em i lusim haus sel na i ran i go long ol. Em i brukim skru na putim pes i go daun long graun, 3na em i tok olsem, “Ol bikman, mi laikim tumas bai yupela i kam long haus bilong mi, wokman bilong yupela. Yupela i no ken abrusim haus bilong mi na i go nating. 4Bai mi tokim wanpela man long kisim wara i kam na yupela i ken wasim lek bilong yupela. Na yupela i ken malolo pastaim long as bilong dispela diwai. 5Na bai mi kisim sampela kaikai bilong strongim yupela, na bihain yupela i ken wokabaut i go. Yupela i kam long haus bilong mi, olsem na mi laik helpim yupela.” Na ol i tok olsem, “Em i gutpela, yu ken mekim olsem yu tok.” 6Na Abraham i go kwik long haus sel na i tokim Sara olsem, “Kisim wanpela bikpela bek gutpela plaua na tanim kwik na kukim bret.” 7Orait Abraham i ran i go long ol bulmakau bilong en na em i kisim wanpela patpela yangpela bulmakau. Em i givim long wanpela wokman, na wokman i hariap long redim na kukim. 8Mit i tan pinis, orait Abraham i kisim dispela mit wantaim susu na sis ol i bin wokim long susu bilong bulmakau, na em i givim long dispela tripela man. Ol i kaikai i stap, na Abraham i sanap klostu long ol, long as bilong wanpela diwai. 9Ol i kaikai pinis, orait ol i askim Abraham, “Meri bilong yu Sara i stap we?” Na Abraham i tok olsem, “Em i stap insait long haus sel.” 10Orait wanpela bilong ol i tok olsem, “Long dispela mun long yia bihain, bai mi kam bek, na long dispela taim meri bilong yu Sara bai i gat pikinini man.” Sara i stap baksait long dispela man, insait long dua bilong haus sel, na em i harim dispela tok. 11Abraham na Sara tupela i lapun pinis. Na taim bilong Sara long em inap long karim pikinini, i pinis. 12Olsem na Sara i lap long em yet. Na em i tok long em yet olsem, “Mi lapun tru, na skin bilong mi i slek pinis. Na bikman bilong mi, em tu i lapun pinis. Olsem wanem bai mi amamas long slip wantaim man bilong mi?” 13Na Bikpela i askim Abraham olsem, “Bilong wanem Sara i lap na tok, ‘Mi lapun pinis na bai mi karim pikinini olsem wanem?’ 14Abraham, harim. I no gat wanpela samting Bikpela i no inap long mekim. Long dispela mun long yia bihain, em long taim mi makim pinis, bai mi kam bek, na long dispela taim Sara bai i gat pikinini man.” 15Na Sara i pret na em i giaman na i tok, “Mi no lap.” Tasol Bikpela i tok olsem, “Yes, yu bin lap.” 16Orait dispela tripela man i kirap na i go. Na Abraham i laik bringim ol long rot na em i go wantaim ol. Na long wanpela hap ol i sanap na lukluk i go long taun Sodom. 17Na Bikpela i tingting olsem, “Dispela samting mi laik mekim, em mi no ken haitim long Abraham. 18Ol lain pikinini bilong em bai ol i kamap bikpela strongpela lain. Na long em bai mi mekim gut long olgeta lain manmeri long olgeta hap bilong graun. 19Mi makim em pinis bai em i ken tokim ol pikinini na ol lain tumbuna bilong en long ol i mas bihainim tok bilong mi, Bikpela, na ol i mas bihainim gutpela na stretpela pasin tasol. Na bai mi mekim olgeta samting long em olsem mi bin promis long em.” 20Orait Bikpela i tok olsem, “I gat planti tok moa i kamap long ol kain kain pasin nogut tru i wok long kamap long Sodom na Gomora. 21Olsem na bai mi go daun na lukim pasin ol dispela manmeri i mekim. Na bai mi ken save, ol dispela tok mi harim pinis, em i tru o nogat.” 22Bihain tupela man i kirap na i wokabaut i go long Sodom. Tasol Bikpela i stap wantaim Abraham. 23Na Abraham i go klostu long Bikpela na i askim Bikpela olsem, “Ating yu laik bagarapim ol gutpela man wantaim ol man nogut? 24Sapos i gat 50 gutpela man i stap long dispela taun, bai yu bagarapim ol tu wantaim ol arapela? Inap yu tingim dispela 50 gutpela man na yu larim dispela taun i stap na yu no bagarapim? 25Yu laik kilim ol gutpela man wantaim ol man nogut. Em i no gutpela pasin. Yu no ken mekim wankain pasin long ol gutpela man na long ol man nogut. Jas bilong olgeta graun, em i mas bihainim stretpela pasin.” 26Na Bikpela i bekim tok olsem, “Sapos mi lukim 50 gutpela man i stap long Sodom, orait mi ken larim olgeta manmeri i stap, na ol dispela gutpela man i no ken lus.” 27Orait Abraham i tok gen olsem, “Bikpela, yu no ken kros long planti toktok bilong mi. Mi man nating tasol. Mi no inap tok long wanpela samting. 28Tasol sapos i no gat 50 gutpela man, na i gat 45 tasol, orait dispela 5-pela man i sot bai i mekim yu bagarapim dispela taun olgeta, o nogat?” Na Bikpela i tok olsem, “Sapos mi lukim 45 gutpela man, orait bai mi no ken bagarapim taun.” 29Na Abraham i tok gen, “Sapos i gat 40 gutpela man tasol, em bai olsem wanem?” Na Bikpela i tok olsem, “Sapos mi lukim 40 gutpela man, orait bai mi no ken bagarapim taun, na ol dispela gutpela man i no ken lus.” 30Na Abraham i tok olsem, “Bikpela, yu no ken kros. Mi laik tok gen. Sapos i gat 30 tasol, orait olsem wanem?” Na Bikpela i tok olsem, “Sapos mi lukim 30 gutpela man, orait bai mi no ken bagarapim taun.” 31Na Abraham i tok gen, “Bikpela, yu no ken kros long planti toktok bilong mi. Sapos i gat 20 gutpela man, orait olsem wanem?” Na Bikpela i tok olsem, “Sapos mi lukim 20 gutpela man, orait bai mi no ken bagarapim taun.” 32Na Abraham i tok gen, “Bikpela, yu no ken kros. Mi laik mekim wanpela tok moa. Sapos i gat 10-pela gutpela man tasol i stap, orait olsem wanem?” Na Bikpela i tok olsem, “Sapos i gat 10-pela gutpela man i stap, orait bai mi no ken bagarapim taun, na ol dispela gutpela man i no ken lus.” 33Bikpela i toktok pinis wantaim Abraham, na em i go. Na Abraham i go bek long haus bilong em.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\