STAT 20:13

13Na taim God i tokim mi long lusim haus bilong papa bilong mi na mi go nabaut long ol arapela hap, mi bin tokim Sara olsem, ‘Sapos yu laik mekim gutpela pasin long mi, orait long wanem hap mitupela i go long en, yu mas tokim ol manmeri olsem, “Abraham em i brata bilong mi.” ’

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More